فناوری هایی که با آنها کار می کنیم

 Java Spring Boot ، PHP ، MongoDB ، MySQL ، SQL Server ، Redis ، Docker