شرکای تجاری

شرکت‌هایی که بطور مستقیم با تله پرومو همکاری می‌کنند