اسامی برندگان این هفته تله پرومو

احمد رضایی
۰۹۱۲***۷۳۶۳
تلفن همراه
لیلا میران
۰۹۱۲***۸۶۴۶
تلفن همراه
شیرین نبوی
۰۹۱۲***۷۴۶۳
تلفن همراه
رضا راد
۰۹۱۲***۷۳۶۳
تلفن همراه
مهدی مهدوی
۰۹۱۲***۸۵۲۱
تلفن همراه
علی راد
۰۹۳۷***۸۶۴۶
تلفن همراه
صادق رضوی
۰۹۱۲***۳۲۶۵
تلفن همراه